เจตนารมณ์ของบริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น

เจตนารมณ์ของบริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น

1. ส่งเสริมการมีสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
      เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของบริษัท พี.เอ.เจ. ที่ต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพและผิวพรรณที่ดี สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ บริษัท พี.เอ.เจ. จึงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับคนไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างธุรกิจ
      ต้องการช่วยให้คนไทยได้มีธุรกิจที่ดีเป็นของตนเอง เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของคนในสังคม ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยระบบธุรกิจแห่งความก้าวหน้าของ พี.เอ.เจ. ธุรกิจที่สะดวกและทำง่าย ใครๆ ก็สามารถทำได้ เปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกชนชั้นการศึกษา และที่สำคัญเป็นธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถสร้างความก้าวหน้าและรายได้ที่ดีในชีวิตได้เร็ว ซึ่งธุรกิจ พี.เอ.เจ. นอกจากจะช่วยให้รายได้เพิ่มแล้ว ยังช่วยให้ความฝันของคนทั่วไปที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองได้เป็นความ จริง

3.    ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ประชากรไทย
       บริษัท พี.เอ.เจ. อยากเห็นคนไทยได้มีธุรกิจที่ดี มีรายได้ที่ดี มีชีวิตที่มีการพัฒนา สามารถดูแลครอบครัวและช่วยเหลือคนรอบข้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หลุดพ้นจากความติดขัดด้านการเงิน หนึ่งคน หนึ่งครอบครัว หนึ่งสังคม หากทุกคนในสังคมมีชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดี มีความสุข สังคมก็จะดี ปัญหาต่างๆ ก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อสังคมดี ประเทศก็เจริญก้าวหน้า

4.    ส่งเสริมการมีกิจกรรมที่ดีสู่สังคม
       บริษัท พี.เอ.เจ. จัดทำโครงการและกิจกรรมที่ดี ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทย เช่น โครงการต่อต้านยาเสพย์ติด โครงการรณรงค์โรคเอดส์ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสต่างๆ มอบทุนการศึกษา ภายใต้การนำของ ชมรมสัตยาอภิจิต การช่วยเหลือสังคมนั้นถือเป็นเจตนารมณ์สำคัญที่ทางบริษัท พี.เอ.เจ. ยึดมั่น ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจะตอบแทนสิ่งที่ดีให้แก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

5.    ส่งเสริมการสร้างปรัชญาในการดำเนินชีวิต
       ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีหลักในการใช้ชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ให้ทุกคนมีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมทั้งดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท เป็นคนดี มีคุณธรรม หากทุกคนมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี ก็สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและพบกับความสุขในชีวิตต่อไป