เจตนารมณ์ของ Beyond Beauty

เจตนารมณ์ของ Beyond Beauty

1. ส่งเสริมการมีสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
      เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของ Beyond Beauty ที่ต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพและผิวพรรณที่ดี สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ Beyond Beauty จึงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับคนไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างธุรกิจ
      ต้องการส่งเสริมให้คนไทยได้มีธุรกิจที่ดีเป็นของตนเอง 

3.    ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ประชากรไทย
     

4.    ส่งเสริมการมีกิจกรรมที่ดีสู่สังคม
       Beyond Beauty จัดทำโครงการและกิจกรรมที่ดี ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทย เช่น โครงการต่อต้านยาเสพย์ติด โครงการรณรงค์โรคเอดส์ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสต่างๆ มอบทุนการศึกษา ภายใต้การนำของ ชมรมสัตยาอภิจิต การช่วยเหลือสังคมนั้นถือเป็นเจตนารมณ์สำคัญที่ทาง Beyond Beauty ยึดมั่น ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจะตอบแทนสิ่งที่ดีให้แก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

5.    ส่งเสริมการสร้างปรัชญาในการดำเนินชีวิต
       ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีหลักในการใช้ชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ให้ทุกคนมีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมทั้งดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท เป็นคนดี มีคุณธรรม หากทุกคนมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี ก็สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและพบกับความสุขในชีวิตต่อไป